บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
    
เว็บไซต์ (อังกฤษ: Website, Web site หรือ Site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้าซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ ...
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรมและเริ่มต้นการงาน
    
Macromedia Dreamweaver 8 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ และบริหารเว็บไซต์
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในกลุ่มโปรแกรมประเภทเดียวกัน ในปัจจุบัน เนื่องจากคุณสมบัติ
ของโปรแกรมที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน

บทที่ 3 การสร้างเว็บเพจและเว็บไซต์
  
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซด์ เว็บเพจ การกำหนดคุณสมบัติของเว็บเพจ ควรคำนึงความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าชม ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวก มีความเป็นเอกลักษณ์
และมีเนื้อหาที่มีประโยชน์

บทที่ 4 การจัดและตกแต่งข้อความ
    ข้อความเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการสื่อความหมายให้ผู้เข้าชมเว็บไซด์ของเรา ซึ่งเป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบเว็บเพจ การตกแต่งข้อความเพื่อเพิ่มความสวยงามและเน้น
ความสำคัญ พร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์พิเศษทำให้เว็บไซด์สามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้มากขึ้น

บทที่ 5 การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
    ภาพกราฟิกหรือรูปภาพที่นำมาประกอบเนื้อหาในเว็บเพจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ
เรื่องราวที่นำเสนอมากยิ่งขึ้น และช่วยให้เว็บเพจมีสีสันสวยงาม

บทที่ 6 การสร้างตารางในเว็บเพจ
    ตาราง (Table) ประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่ต้องการจัดลำดับ จัดเรียงเนื้อหา และจัดหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระบบระเบียบ สะดวกในการค้นหา แก้ไขและนำไปใช้งาน

บทที่ 7 การสร้างจุดเชื่อมโยง (Hyperlink)
    การสร้างจุดเชื่อมโยง (Hyperlink) เป็นการเชื่อมโยงกันจากจุดหนึ่งของเอกสารไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ของเอกสารเดียวกันหรือต่างเอกสารกันบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้ข้อความ ภาพ หรือเมนูแบบ
ดร็อปดาวน์อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นต้นทางในการเชื่อมโยงไปสู่เอกสารปลายทาง

บทที่ 8 การสร้างเลเยอร์
    Layer เป็นเครื่องมือหนึ่งใน Dreamweaver ที่เหมาะในการใช้จัดหน้าเว็บเพจ เนื่องจากมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือจัดหน้าเว็บได้ตามความต้องการ ทั้งนี้เพราะ Layer เปรียบเสมือน
แผ่นใสที่สามารถนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาวางไว้ภายใน และซ้อนกันหลายชั้นได้

บทที่ 9 การใช้ มัลติมิเดียบนเว็บ
    การสร้างเว็บเพจนอกจากจะใช้ข้อความ ภาพประกอบ ตาราง และองค์ประกอบอื่น ๆ ยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว เสียง และกราฟิกต่าง ๆ ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งรวมเรียกว่า “มัลติมีเดีย” ได้อีกด้วยซึ่งจะช่วยให้เว็บเพจน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

บทที่ 10 การอัพโหลดเว็บไซต์สู่อินเตอร์เน็ต
    การสร้างเว็บไซต์เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องอัพโหลด (Upload) ข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่อินเตอร์เน็ตโดยนำไปฝากหรือเก็บไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณะชน ขณะที่ข้อมูลถูกเผยแพร่อยู่นั้น ผู้ดูแลหรือเจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรืออัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา